دوره 60 روزه کارآموزی

برای رشد باید ابتدا دیدگاه خود را نسبت به اطراف تغییر دهید

مواردی که طی این دوره فرا خواهید گرفت

شرایط و قواعد

نام و نام خانوادگی*
شماره تماس*
جنسیت*
آدرس محل سکونت*
ایمیل*

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر